Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201729665 nr. 231

29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 231 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 september 2016

Op grond van de Wet luchtvaart en de Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol (RMI) brengt de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport elk halfjaar verslag uit over de in de Wet luchtvaart en het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol vastgelegde veiligheids- en milieuaspecten over de periode van een (deel van een) gebruiksjaar. Voor Schiphol beslaat het gebruiksjaar de periode 1 november tot en met 31 oktober. In de bijgevoegde rapportage wordt verslag gedaan over de eerste helft van het gebruiksjaar 2016, de periode 1 november 2015 tot 1 mei 20161.

Bevindingen en acties

De belangrijkste bevindingen en acties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de eerste helft van het gebruiksjaar 2016 zijn dat:

  • de grenswaarden voor het externe veiligheidsrisico, de geluidbelasting en de uitstoot van stoffen die lokale luchtverontreiniging veroorzaken niet overschreden zijn;

  • één luchtvaartmaatschappij een waarschuwingsbrief heeft ontvangen in verband met een afwijking van de voorgeschreven luchtverkeersweg;

  • bij geen van de voor LVNL geldende regels voor het luchtruimgebruik, het feitelijke percentage afwijkingen hoger is dan het maximaal toegestane percentage afwijkingen;

  • zich geen situatie heeft voorgedaan waarbij als gevolg van het niet beschikbaar zijn van banen, onrechtmatig is afgeweken van de beperkingen die gelden voor het baangebruik;

  • zich geen overtredingen van de regels voor het baangebruik hebben voorgedaan;

  • in geen van de geïnspecteerde gevallen door luchtvaartmaatschappijen gebruik is gemaakt van de Auxiliary Power Unit (APU) van het vliegtuig, daar waar een vaste stroomaansluiting op het platform beschikbaar was;

  • één luchtvaartmaatschappij herhaaldelijk en zonder geldige reden tussen 23.00 uur en 07.00 uur zonder een voor die periode toegewezen slottijd vluchten op Schiphol heeft uitgevoerd. Deze luchtvaartmaatschappij is wegens «slotsmisbruik» een last onder dwangsom opgelegd;

  • een tweede luchtvaartmaatschappij, die al in oktober 2015 een last onder dwangsom opgelegd had gekregen, in verband met twee overtredingen in januari 2016 een dwangsom van in totaal 30.000 euro heeft moeten betalen.

Toelichting bij gehanteerde grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten

De grenswaarden voor de geluidbelasting in de handhavingspunten Lden zijn in de eerste helft van het gebruiksjaar aangepast. Het gaat hierbij om vervangende grenswaarden in verband met het verlengde experiment vervroegen nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures luchthaven Schiphol.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl