Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629665 nr. 228

29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 228 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juli 2016

Hierbij stuur ik u de startbeslissing voor het project multimodale knoop Schiphol.

Toelichting

Op 29 april 2016 heb ik de Actieagenda Schiphol aan uw Kamer verzonden (bijlage bij Kamerstuk 29 665, nr. 224). Bij deze brief is de intentieovereenkomst gevoegd die ik heb gesloten met Schiphol, stadsregio Amsterdam en NS om een MIRT-verkenning te starten zodra er zicht is op financiering1.

De Actieagenda Schiphol bevat een overzicht van lopende en nieuwe acties om de concurrentiepositie van luchthaven Schiphol te versterken. Een van de acties om de landzijdige bereikbaarheid van de Mainport Schiphol te verbeteren, is de uitbreiding van de capaciteit van de multimodale knoop Schiphol.

Doel van de verkenning

Het MIRT-onderzoek over station Schiphol heeft aangetoond dat er sprake is van capaciteitsknelpunten. De capaciteit van de treinperrons, de trappen/roltrappen, het busstation en de hal van Plaza is onvoldoende om de groeiende stroom aan reizigers te accommoderen. Uit het MIRT-onderzoek blijkt dat dit een urgent probleem is. Doel van de verkenning is om de veiligheid te waarborgen, vergroten van de capaciteit en de kwaliteit weer op het gewenste niveau te brengen. De ambitie is dat alle reizigers op Schiphol zich snel, veilig en comfortabel door de multimodale knoop Schiphol kunnen blijven bewegen.

Financiering

Op 21 juni 2016 heb ik aan uw Kamer gemeld (Kamerstuk 34 300 A, nr. 72) dat ik financiële ruimte heb gevonden. Ik ben bereid om onder voorwaarden maximaal € 250 miljoen vrij te maken, zodat er voldoende zicht is op financiering om de verkenning te starten. De problematiek op de multimodale knoop wordt gezamenlijk aangepakt met Schiphol, stadsregio Amsterdam en NS. De andere partijen dragen zorg voor reservering van hun aandeel van de investeringsopgave voor de aanpak van de multimodale knoop Schiphol.

Planning

Gezien de urgentie van het capaciteitsprobleem op Schiphol hebben partijen het streven uitgesproken dat de verkenning in 2018 wordt opgeleverd.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.