Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200629665 nr. 22

29 665
Evaluatie Schipholbeleid

nr. 22
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 februari 2006

Mede namens mijn ambtgenoot Pieter van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bied ik u hierbij het advies van de Commissie deskundigen vliegtuiggeluid aan1. Dit advies is op 15 januari 2006 door de commissie, die onder leiding staat van de heer Eversdijk, gepubliceerd. Wij hebben het advies in dank aanvaard. Het advies van de commissie is onderdeel van de evaluatie van het Schipholbeleid die in februari aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.

De Commissie deskundigen vliegtuiggeluid heeft op verzoek van het kabinet in haar advies voorstellen gedaan voor een aanvullend handhavingsysteem voor verder van Schiphol gelegen woongebieden en voor het gebruik van metingen van het vliegtuiggeluid.

Deze voorstellen zullen wij betrekken bij het kabinetsstandpunt over het Schipholbeleid, dat in april zal verschijnen.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.