Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629665 nr. 218

29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 218 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 september 2015

Op grond van de Wet luchtvaart en de Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol (RMI) brengt de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport elk halfjaar verslag uit over de veiligheids- en milieuaspecten van Schiphol. Voor Schiphol beslaat het gebruiksjaar de periode 1 november tot en met 31 oktober. In de bijgevoegde rapportage wordt verslag gedaan over de eerste helft van het gebruiksjaar 2015, de periode 1 november 2014 tot 1 mei 20151.

Bevindingen en acties

De belangrijkste bevindingen en acties over de eerste helft van het gebruiksjaar 2015 zijn de volgende:

  • De grenswaarden voor het externe veiligheidsrisico, de geluidbelasting en de uitstoot van stoffen die lokale luchtverontreiniging veroorzaken zijn niet overschreden.

  • Drie luchtvaartmaatschappijen hebben een waarschuwingsbrief ontvangen in verband met afwijkingen van de voorgeschreven luchtverkeerweg.

  • De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zal een bestuurlijke boete worden opgelegd in verband met een overschrijding van het maximaal toegestane percentage verticale afwijkingen in de nacht van naderende vliegtuigen buiten de Terminal Control Area Schiphol (TMA) in het gebruiksjaar 2014.

  • Er heeft zicht geen situatie voorgedaan waarbij als gevolg van het niet beschikbaar zijn van banen, onrechtmatig is afgeweken van de beperkingen die gelden voor het baangebruik.

  • Er hebben geen overtredingen van de regels voor het baangebruik plaatsgevonden.

  • In 5,3% van de gevallen is onrechtmatig afgeweken van de regel die bepaalt dat op de vliegtuigopstelplaats geen gebruik wordt gemaakt van de eigen stroomvoorziening van het vliegtuig als er op het platform een vaste stroomaansluiting beschikbaar is. Zes luchtvaartmaatschappijen komen in aanmerking om door de Inspectie te worden aangeschreven en hebben inmiddels een waarschuwingsbrief ontvangen.

  • Er heeft zich geen situatie voorgedaan waarbij wegens «slotsmisbruik» bestuursrechtelijk moest worden opgetreden.

Toelichting op de bevindingen en acties

Grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten

Voor de eerste helft van het gebruiksjaar 2015 gelden voor de handhavingspunten Lden, de vervangende grenswaarden op basis van de ministeriële regeling in verband met het verlengde experiment vervroegen nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures luchthaven Schiphol. Voor de handhavingspunten Lnight gelden de grenswaarden in bijlage 2 van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) 2010.

Vaste stroomaansluiting en voorziening voor PreConditioned Air (PCA)

Op basis van het Convenant Schiphol Airport Authority, deelconvenant Milieu 2, van 27 oktober 2011 oefent Schiphol toezicht uit op het gebruik van vaste stroomaansluitingen en voorzieningen voor PCA. Dit om te bewerkstelligen dat de Auxiliary Power Unit (APU) van het vliegtuig niet gebruikt hoeft te worden en de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen op het platform wordt beperkt.

Bestuurlijke boete LVNL

Op 4 juni 2015 is aan LVNL, in verband met een overtreding van een LVB-regel luchtruimgebruik in het gebruiksjaar 2014 een bestuurlijke boete opgelegd.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl