Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629665 nr. 217

29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 217 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Ontvangen ter Griffie op 23 september 2015.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 22 oktober 2015.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 23 oktober 2015.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 september 2015

In mijn brief van 28 april 2015 (Kamerstuk 29 665, nr. 214) heb ik u ervan op de hoogte gebracht dat ik op basis van het evaluatierapport en het positieve advies van de Omgevingraad Schiphol (ORS) heb besloten om de hinderbeperkende maatregel waarbij de luchtvaartsector de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures tussen 22.30 en 23.00 uur toe kan passen definitief vast te leggen in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB). In deze brief heb ik aangekondigd hiertoe een ontwerpwijziging van het LVB op te stellen en in procedure te brengen bij uw Kamer.

Bijgaand doe ik u deze ontwerpwijziging toekomen1. Gelijktijdig met de start van de inspraakprocedure (24 september tot en met 22 oktober 2015) wordt het ontwerpbesluit overeenkomstig artikel 8.24 in samenhang met artikel 8.13 en 8.14 van de Wet luchtvaart voorgehangen bij uw Kamer. Voor de inhoud en achtergronden van het besluit verwijs ik u kortheidshalve naar de bij het besluit behorende nota van toelichting. Na de inspraak- en de voorhangprocedure en de verwerking van de ontvangen reacties wordt bezien of het ontwerpbesluit separaat of als onderdeel van de LVB-wijziging in verband met het nieuwe normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol wordt aangeboden aan de Afdeling advisering van de Raad van State voor advies. Dit hangt af van het tempo en stadium van het wetgevingsproces waarin de beide LVB-wijzigingen zich na de hierboven vermelde inspraakperiode bevinden.

Eenzelfde brief heb ik heden toegestuurd aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl