29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 215 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juni 2015

Op 26 november 2014 zijn tijdens het Algemeen Overleg Luchtvaart (Kamerstuk 31 936, nr. 257) met uw Kamer door het lid Elias vragen gesteld over de financiële voordelen die optreden door samenvoeging van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) en de Alderstafel Schiphol in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Met deze brief wil ik uw Kamer informeren.

Naar aanleiding van bovenstaande vraag in de Kamer heb ik op 17 december 2014 de heer Alders, in zijn hoedanigheid als kwartiermaker van de ORS, gevraagd om een indicatie van de kosten van zowel het Regioforum als het College van Advies, en tevens het verzoek om een overzicht van de synergie-effecten die door samenvoeging van de Alderstafel Schiphol en de CROS zijn/zullen ontstaan.

Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief van de heer Alders die ik 29 mei 2015 heb ontvangen, en waarin u een overzicht aantreft van de synergie-effecten1. In deze brief is bovendien een overzicht opgenomen van de kostenontwikkeling van de Aldertafel Schiphol, de CROS en de Omgevingsraad Schiphol vanaf 2007 tot heden.

Tevens stuur ik u de begroting van de ORS2 zoals deze in de vergadering van 27 maart jl. door de gezamenlijke partijen is goedgekeurd.

In aanvulling op de brief van de heer Alders wil ik graag enkele punten benadrukken:

  • Niet alle synergievoordelen zijn in geld uit te drukken. Zoals ook uit de brief van de heer Alders blijkt, zijn er ook voordelen behaald door een doelmatiger overlegstructuur in te voeren die tevens leidt tot efficiëntere voorbereiding voor alle partijen. Eveneens is een efficiënter en voor iedereen gelijk systeem van bewonersvergoeding ingevoerd;

  • Efficiencywinst is binnen mijn ministerie behaald door de bestaande secretariële en beleidsmatige ondersteuning alsmede de verslaglegging vanuit de CROS nu ook (via één secretariaat) in te zetten voor de Alderstafel (nu College van Advies), waardoor er minder inzet nodig is vanuit het ministerie;

  • De efficiencywinst die is behaald door het samenvoegen van de twee organen komt niet alleen ten goede aan het ministerie, maar ook aan de overige partijen in de ORS. De ambtelijke en bestuurlijke vergaderdruk is afgenomen doordat het aantal voorbereidende vergaderingen is verminderd, wat resulteert in minder vergadertijd en daarmee ook kostenbesparing;

  • Tevens biedt deze nieuwe structuur meer mogelijkheden tot efficiencywinst in de toekomst door er ook andere functies aan te koppelen die nu nog door partijen zelfstandig worden ingevuld. Dan doel ik concreet op functies als klachtenafhandeling, informatievoorziening serviceverlening die nu nog door allerlei andere organisaties rondom Schiphol (zoals het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol en de Stichting Leefomgeving Schiphol) worden uitgevoerd.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven