29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 192 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 december 2013

Naar aanleiding van de brief d.d. 10 oktober jl. van de Stichting Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert (SWAB), die u in afschrift heeft ontvangen1, heb ik de heer Alders gevraagd om een nadere toelichting op de totstandkoming van de analyse van het gebruik van de Buitenveldertbaan (als steekproef van bewoners), zoals opgenomen in bijlage 10b bij het Aldersadvies2.

Mede tegen de achtergrond van de recente brief, die de gemeente Amstelveen d.d. 5 december jl. inzake een second opinion naar het gebruik van de Buitenveldertbaan aan u heeft gezonden, stuur ik u hierbij de brief van de heer Alders in antwoord op mijn verzoek door3.

De brief biedt helder inzicht in de betrokkenheid van partijen. Tevens geeft de brief op een aantal inhoudelijke punten een nadere feitelijke toelichting op het onderdeel van het advies van de Tafel dat betrekking heeft op het gebruik van de Buitenveldertbaan.

Ik deel de opvatting dat behandeling van het nieuwe stelsel met de thans ter beschikking zijnde informatie op basis van de vele onderzoeken en het tweejarig experiment in de praktijk in voldoende mate is voorbereid en dat het voor de omgeving van belang is om helderheid te scheppen. Zodra ik via de Tafel de second opinion die in opdracht van de gemeente Amstelveen wordt uitgevoerd, heb ontvangen, zal ik u hierover informeren. Er is voldoende gelegenheid om eventuele technische aanscherpingen op weg naar de formele verankering van het stelsel in de aan u nog voor te leggen wet- en regelgeving te verdisconteren.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
3

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven