29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 188 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2013

Bij brief van 22 maart 2013 (Kamerstuk 29 665, nr. 186) heb ik u het halfjaarlijkse verslag van de Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport aangeboden over de in de Wet luchtvaart en het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol vastgestelde veiligheids- en milieuaspecten.

Een van de bevindingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de periode van 1 november 2011 tot en met 31 oktober 2012 was dat er in het gebruiksjaar 2012 in de handhavingspunten 32 en 33 van Schiphol sprake is van een overschrijding van de grenswaarden inzake geluidshinder. Tevens is door de ILT vastgesteld dat deze overschrijdingen het gevolg zijn van het toepassen van de regels van het experiment met het nieuwe normen- en handhavingstelsel en het hier effecten betreft die vanuit het perspectief van het experiment gewenst zijn.

In verband hiermee heb ik u tevens op 22 maart 2013 gemeld dat ik heb besloten om de overschrijdingen die zich in het gebruiksjaar 2012 hebben voorgedaan ter stond op te vangen met een regeling ex artikel 8.23a Wet luchtvaart. Bijgaand doe ik u deze regeling toekomen1.

Op 23 oktober 2012 heb ik u gemeld dat ik de wens van de Alderstafel om ook in het gebruiksjaar 2013, conform de regels van het experiment met het nieuwe normen- en handhavingstelsel, te vliegen ondersteun. De regeling maakt het mogelijk dat het experiment met het nieuwe normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol ook in 2013 kan worden voortgezet tot dat wet- en regelgeving is aangepast. Met de regeling wordt de kans op overschrijding van de grenswaarden in de handhavingspunten in gebruiksjaar 2013 geminimaliseerd en kan het vliegen volgens de regels van het‘geluidprefentieel baangebruik in het experiment conform afspraak aan de Tafel van Alders worden voortgezet.

De regeling is voor advies voorgelegd aan de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) en aan de Alderstafel. Dhr. Alders heeft per brief van 25 juni 2013 positief geadviseerd over de ontwerpregeling (zie bijlage)2.

Tevens is de regeling ter inzage gelegd in de periode van 3 mei tot en met 30 mei 2013. Op de ontwerpregeling zijn in de inspraakperiode 23 zienswijzen ontvangen, waarvan 13 unieke. Deze hebben niet geleid tot een inhoudelijke wijziging van de regeling.

Ik heb de Kamer reeds toegezegd om de eindevaluatie inzake het experiment met het normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol en het advies van dhr. Alders voor 1 september 2013 van een reactie te voorzien en beide documenten als één pakket aan de Kamer aan te bieden.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven