Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329665 nr. 181

29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 181 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 december 2012

Aan de Alderstafel van 9 november jongstleden is akkoord bereikt over het alternatieve pakket voor CDA’s. Graag informeer ik u over het bereikte resultaat.

Aanleiding

In het Aldersakkoord van 2008 zijn onder andere afspraken opgenomen voor de invoer van CDA’s (landingen in glijvlucht) in de late avond. Op 12 juli 2012 (Kamerstuk 29 665 nr. 176) heb ik uw Kamer geïnformeerd over het feit dat de uitwerking van deze afspraken op niet geringe problemen stuit. In de afgelopen jaren zijn verschillende opties voor de invulling van de implementatie van CDA’s uitgewerkt. Geen van deze opties kreeg echter draagvlak van alle partijen. De voorstellen waren schadelijk voor het netwerk of de operatie, of hadden negatieve effecten voor de omgeving.

Aan de Alderstafel is de afgelopen maanden grote inspanning geleverd om tot een alternatief te komen met vergelijkbaar hinderbeperkend effect als de CDA-afspraken in de avond uit het akkoord van 2008. Aan de Alderstafel van 9 november jongstleden is overeenstemming bereikt over een alternatief pakket aan maatregelen. In bijgaande brief stelt de heer Alders mij op de hoogte van het compensatievoorstel.1 Daarnaast treft u een notitie aan waarin wordt beschreven hoe het alternatieve voorstel inzake CDA’s tot stand is gekomen en welke effecten dit met zich mee brengt.1

Alternatieve pakket

De belangrijkste elementen uit het compensatievoorstel zijn het uitbreiden van de uitvoering van CDA’s tussen 22.30 en 23.00 uur, het starten met het beperkt invoeren van CDA’s op één landingsbaan overdag en het terugbrengen van de maximaal toegestane capaciteit in de nacht. Het alternatieve pakket is tijdelijk van aard. Dit betekent dat het blijft gelden, totdat dezelfde hinderbeperking bereikt kan worden door de verdere ontwikkeling en invoer van CDA’s.

Het terugbrengen van de maximaal toegestane capaciteit in de nacht van 32 000 naar 29 000 vluchten, is voor de omgeving een belangrijke stap. De sector heeft reeds goede inspanningen geleverd om met alle luchtvaartmaatschappijen afspraken te maken over het terugbrengen van het aantal vliegtuigbewegingen in de nacht. Mijn ministerie zal er zorg voor dragen dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de afspraken over het nieuwe plafond voor nachtvluchten kan handhaven.

Ik heb grote waardering voor de wijze waarop dit afgewogen alternatieve pakket tot stand is gekomen. Dit alternatief sluit aan bij de wensen van alle partijen.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer