Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329665 nr. 179

29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 179 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 oktober 2012

Hierbij informeer ik u over de voortgang van de Alderstafel Schiphol waar de heer Alders mij bijgaande documenten over heeft doen toekomen.

Monitorrapportage

U treft hierbij de monitorrapportage van het derde kwartaal (mei, juni en juli 2012) van het tweede jaar van het experiment met het nieuwe normen -en handhavingstelsel op Schiphol *). Tijdens het experiment wordt elke drie maanden een monitoringsrapport opgesteld over het verloop van het experiment met de regels voor strikt preferentieel baangebruik.

De resultaten van het derde kwartaal zijn naar verwachting. Zoals voorafgaand aan het experiment ook was aangenomen (Aldersbrief 19 augustus 2010; Kamerstuk 29 665, nr. 152), wordt het gebruik van de baanpreferenties voor meer dan 90% bepaald door de weersomstandigheden. Gegeven deze resultaten kan nu worden toegewerkt naar definitieve conclusies over de regels. Hier zal in de eindevaluatie van het experiment op worden ingegaan.

Ook dit kwartaal zijn de resultaten positief en ik ben hier dan ook zeer tevreden mee. De manier waarop het vliegverkeer wordt afgehandeld sluit aan bij de afspraken die hierover zijn gemaakt.

Status NNHS na 31 oktober

Op 31 oktober 2012 zijn de twee experimenteerjaren met het nieuwe normen -en handhavingstelsel afgelopen. Na 31 oktober volgt een periode van evaluatie en advies en vervolgens besluitvorming door het kabinet. Bij positief advies van de Alderstafel zal, indien de Tweede Kamer het advies overneemt, de formele procedure worden opgestart om het nieuwe stelsel ook vast te leggen in de wet- en regelgeving.

De heer Alders heeft mij gemeld dat met alle partijen aan de Alderstafel is afgesproken om in afwachting van de besluitvorming de operatie wel uit te blijven voeren volgens de regels van het experiment. Daarnaast zal ook de informatievoorziening (rapportages, gebruiksprognoses en evaluaties) – zoals beproefd tijdens het experiment – worden voortgezet. Ik wil deze wens graag ondersteunen.

Zolang het nieuwe stelsel nog niet is vastgelegd in de regelgeving zal het stelsel met grenswaarden in handhavingspunten nog steeds het formeel geldende stelsel zijn. De Inspecteur Generaal Leefomgeving en Transport heeft bevestigd dat zij laatstgenoemd stelstel zal handhaven en dit zal doen in lijn met de beleidsregels ten tijde van het experiment (Staatscourant 2010, 16670).

Brief BLRS

Tijdens het Algemeen Overleg van 19 april 2012 (Kamerstuk 31 936, nr. 112) zijn er in de Tweede Kamer vragen gesteld over de vertegenwoordiging van bewonersgroeperingen aan de Alderstafel. Naar aanleiding hiervan is de heer Alders in contact getreden met de BLRS en hij heeft hen gesproken over de voorwaarden die zijn verbonden aan deelname aan de tafel *). Eén van deze voorwaarden is het accepteren van het Aldersadvies van oktober 2008 en het advies met betrekking tot het nieuwe normen -en handhavingstelsel als kader voor de nadere uitwerking. De BLRS heeft aangegeven niet aan deze voorwaarde te voldoen. Het reguliere kwartaal overleg zal wel worden voortgezet.

Meten van geluid voor informatievoorziening

De heer Alders heeft naar aanleiding van eerder toegezonden vergelijking van de meetsystemen van Ardea aangegeven dat daar waar (nog) vragen in de omgeving zijn over de eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van Nomos, kunnen die met de thans beschikbare informatie worden beantwoord. Dit wordt zonodig gedaan met behulp van de onafhankelijk uitvoerder van het verrichte onderzoek.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma

*) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer