Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229665 nr. 170

29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 170 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 november 2011

Bijgaand stuur ik u ter informatie de Gebruiksprognose 20121, die door Schiphol is opgesteld als onderdeel van het experiment met het nieuwe normen- en handhavingsstelsel op de luchthaven Schiphol. De Gebruiksprognose heeft tot doel inzicht te verschaffen over het verwachte gebruik van Schiphol voor het komende gebruiksjaar en de verwachte effecten die dit gebruik met zich mee brengt.

Tevens stuur ik u de contra expertise op de Gebruiksprognose, uitgevoerd door het NLR, en het advies van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) over deze Gebruiksprognose1.

In de contra expertise gaat het NLR na of de berekeningen waaruit blijkt dat binnen gelijkwaardigheid wordt gebleven en de regels worden toegepast, op een juiste wijze worden uitgevoerd. Het NLR concludeert dat de Gebruiksprognose 2012 voldoet aan de criteria van gelijkwaardigheid en dat, voor zover controle van de regels uitgevoerd kan worden, aan deze regels voldaan wordt.

Het advies van de CROS gaat in op de eisen van toereikende, transparante en inzichtelijke informatie over de te verwachten geluidsbelasting. De bewonersvertegenwoordigers en bestuurders in de CROS concluderen dat deze eisen zijn vervuld.

Zoals toegezegd tijdens het luchtvaartnota overleg (7 februari 2011) (Kamerstuk 31 936, nr. 71) is in de Gebruiksprognose 2012 ook de prognose voor de jaren 2013–2015 opgenomen. Schiphol gaat uit van 2,5 tot 3% groei van het aantal vliegbewegingen in de periode 2013–2015. Dit valt binnen de bandbreedte van de prognose die in het kader van de Alderstafel in 2009 is opgesteld (TK 2009–2010, 31 936, nr. 8).

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.