Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229665 nr. 169

29 665 Evaluatie Schipholbeleid

Nr. 169 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 oktober 2011

Middels deze brief wil ik u informeren over mijn besluit om de hinderbeperkende maatregel CROS Pilot 3b+ definitief vast te leggen in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB). Ik heb dit besluit genomen op basis van de in kaart gebrachte effecten van CROS Pilot 3b+ en het positieve advies van de CROS om het huidige experiment om te zetten in definitieve regelgeving. Het evaluatierapport en het CROS-advies heb ik opgenomen in de bijlage1.

Convenant Hinderbeperkende maatregelen Schiphol

In het Convenant hinderbeperking en ontwikkeling Schiphol middellange termijn zijn maatregelen vastgelegd die als doel hebben de geluidhinder van het vliegverkeer voor omwonenden rondom Schiphol te beperken.

In 2007 is een ministeriële regeling in werking getreden die betrekking had op het concentreren van een deel van het verkeer (KLM Boeing 737) op de uitvliegroute Spijkerboor vanaf de Kaagbaan tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Het doel van deze hinderbeperkende maatregel was het per saldo terugdringen van het aantal ernstig gehinderden in met name Nieuw-Vennep, Zwaanshoek, Cruquius en Hoofddorp. Op basis van de evaluatie van het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de CROS op 6 juli 2009 de Ministers van VenW en VROM positief geadviseerd om de CROS Pilot 3b om te zetten in definitieve regelgeving in het LVB. Daartoe is de procedure gestart tot een wijziging van het LVB ten behoeve van de definitieve invoering van het experiment. Eind maart 2010 is dit gewijzigde LVB in werking getreden.

Het bovengenoemd CROS advies van 6 juli 2009 omvatte onlosmakelijk het advies om de toepassing verder uit te breiden en hiermee zoveel mogelijk vliegtuigen en luchtvaartmaatschappijen van de vaste bochtstraal gebruik te laten maken. Dit is in lijn met de aan de Alderstafel gemaakte afspraken in artikel 17 van het Convenant hinderbeperking en ontwikkeling Schiphol middellange termijn.

CROS Pilot 3b+

Hiertoe hebben betrokken partijen de voorbereidingen gestart voor een experiment met de uitbreiding van de toepassing van de vaste bochtstraal technologie op de huidige Spijkerboor vertrekroute tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep (CROS Pilot 3b+). Het doel van het experiment was, teneinde een gunstig effect op de hinderbeleving in met name Nieuw-Vennep, Zwaanshoek, Cruquius en Hoofddorp te bewerkstelligen, gedurende het gebruiksjaar 2011 te onderzoeken of door de uitbreiding van de deelname van het aantal vliegtuigtypen en luchtvaartmaatschappijen dat gebruik maakt van de vaste bochtstraal technologie op de Spijkerboor uitvliegroute vanaf de Kaagbaan de geluidbelasting en het aantal ernstig gehinderden verder kan worden verminderd.

Op 23 april 2010 heeft de CROS een positief advies uitgebracht aan de Ministers van VenW en VROM over de te verwachten effecten op de hinderbeleving van dit experiment. Op 21 oktober 2010 is het experiment met het uitbreiden van het gebruik van een vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute vanaf de Kaagbaan van start gegaan. De uitbreiding betrof in eerste instantie alle KLM straalvliegtuigen (met uitzondering van de Boeing 747, Fokker toestellen en McDonnell Douglas MD-11). Daarnaast is met een publicatie in de luchtvaartgids (AIP) in april 2011 ook getracht andere luchtvaartmaatschappijen te laten participeren.

Effecten Hinderbeperkende maatregel CROS Pilot 3b+

Als gevolg van het experiment CROS Pilot 3b+ is een verschuiving van de geluidbelasting te zien die per saldo een vermindering van maximaal 62 ernstig gehinderden in Nieuw-Vennep en maximaal 219 minder ernstig gehinderden in Hoofddorp oplevert. Een toename in geluidbelasting als gevolg van het experiment concentreert zich zoals verwacht onder het deel van de vertrekroute waarin de vaste bochtstraal wordt gevlogen. Het gaat hierbij om de wijk Floriande in Hoofddorp. In bijgevoegd «Evaluatierapport Experimenten Hinderbeperkende maatregelen Schiphol» wordt inzicht gegeven in de effecten van de maatregel CROS Pilot 3b+ in relatie tot de vooraf opgestelde criteria uit de ministeriële experimenteerregeling.

Positief advies CROS

Op 29 september jl. heeft de plenaire vergadering van de CROS plaatsgevonden waarin het advies over CROS Pilot 3b+ is besproken. Middels bijgevoegde brief adviseert de CROS mij om het huidige experiment CROS Pilot 3b+ om te zetten in definitieve regelgeving. Voor de overwegingen die bij de totstandkoming van het advies een rol hebben gespeeld verwijs ik u naar het adviesdocument dat door de plenaire CROS vergadering is vastgesteld.

Besluit en vervolgstappen

Op basis van de in kaart gebrachte effecten en het positieve advies van de CROS heb ik besloten om de hinderbeperkende maatregel CROS Pilot 3b+ definitief vast te leggen in het LVB. Voor het tijdstip van aanpassing van het LVB zal worden bekeken of hier een combinatie kan worden gemaakt met andere toekomstige aanpassingen van het LVB. Om continuering van de maatregel te waarborgen zal ik op basis van artikel 8.23a Wet luchtvaart vooruitlopend op de aanpassing van het LVB van de mogelijkheid gebruik maken de ministeriële regeling met een jaar te verlengen.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.