Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200929665 nr. 118

29 665
Evaluatie Schipholbeleid

nr. 118
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 februari 2009

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de staatssecretaris van Defensie, de opdrachtbrief aan zoals recent verzonden aan de heer Hans Alders1. In het algemeen overleg van 5 februari jongstleden hebben wij hierover gesproken. In de opdrachtbrief wordt de heer Alders verzocht te adviseren inzake de ontwikkelingsmogelijkheden op de regionale luchthavens Eindhoven en Lelystad in het licht van de nationale capaciteitsvraag naar luchtvaart tot 2020.

De heer Alders wordt verzocht op korte termijn aan te geven hoe hij invulling wil geven aan dit adviesverzoek. Het resultaat daarvan zal ik tezamen met de kaders en uitgangspunten van deze opdracht verankeren in de luchtvaartnota. Tevens wordt hem verzocht voor de zomer van 2009 zijn adviezen uit te brengen.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.