29 665
Evaluatie Schipholbeleid

nr. 115
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 december 2008

Graag bied ik u, mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, drie convenanten aan met de overeengekomen afspraken uit het advies van de heer Alders over de toekomst van Schiphol en de regio tot en met 2020.1 In het Algemeen Overleg van 5 november jongstleden (Kamerstuk 29 665, nr. 114) met de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat heb ik dit toegezegd.

De convenanten bij het advies over de toekomst van Schiphol en de regio voor de middellange termijn zijn door de betrokken partijen ondertekend. Het gaat om de convenanten:

– «Hinderbeperking en ontwikkeling Schiphol middellange termijn»;

– «Omgevingskwaliteit middellange termijn»; en

– «Behoud en versterking mainport functie en netwerkkwaliteit luchthaven Schiphol».

Mogelijk ten overvloede vermeld ik dat de bewonersdelegatie aan de Alderstafel instemt met de afspraken, maar de convenanten niet tekent. De bewonersdelegatie is geen rechtspersoon en neemt als partij geen verplichtingen op zich.

De heer Alders heeft naast de convenanten ook de onderliggende rapporten bij zijn advies opgeleverd. Het gaat onder andere om de strategische milieuverkenning van Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland en de quick scan analyse naar maatschappelijke kosten en baten.

In zijn aanbiedingsbrief van 4 december 2008 heeft de heer Alders per onderzoek een korte toelichting gegeven. De brief van de heer Alders en de rapporten treft u hierbij eveneens aan.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven