29 665
Evaluatie Schipholbeleid

nr. 108
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 oktober 2008

Mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, stuur ik u hierbij het advies van de Alderstafel over de ontwikkeling van Schiphol en de regio tot en met 2020.1 Dit advies heb ik vandaag, mede namens minister Cramer, in ontvangst genomen uit de handen van de heer Alders.

Aan de Alderstafel, zijn vertegenwoordigers van omwonenden, lokale en regionale bestuurders, het Rijk en de luchtvaartsector, onder leiding van de heer Alders, gezamenlijk tot een advies gekomen. Dit advies gaat over de ontwikkeling van Schiphol en de regio tot en met 2020 in samenhang met afspraken over hinderbeperking, selectiviteit en maatregelen voor de verbetering van de leefomgevingskwaliteit.

Ik ben zeer verheugd over het door de heer Alders bereikte resultaat; in anderhalf jaar is er een gedragen advies ontwikkeld. Ik ben de betrokken partijen dankbaar voor hun constructieve, oplossingsgerichte houding. Ik hoop u op korte termijn de reactie van het kabinet te kunnen toesturen.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven