Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829664 nr. 179

29 664 Binnenvisserij

Nr. 179 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN WEVERLING

Voorgesteld 4 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het belang van doorvaart voor onze vissers rondom de Noordzee;

overwegende de toezegging in de beantwoording van schriftelijke vragen om de reikwijdte van de Noordzeesamenwerking rondom hernieuwbare energie te verbreden met de visserij;

verzoekt de regering, in het kader van de Noordzeesamenwerking over hernieuwbare energie het belang van de doorvaart van visserijschepen te agenderen, een voorstel te doen om te komen tot geharmoniseerde regels over doorvaart van vissersschepen door windparken en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Weverling