Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629664 nr. 150

29 664 Binnenvisserij

Nr. 150 MOTIE VAN HET LID JACOBI C.S.

Voorgesteld 22 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering voornemens is een onderzoeksontheffing te verlenen voor de Zeeuwse zeevisfuikvisserij;

overwegende dat het hier gaat om zeer kleinschalige visserij met een grote cultuurhistorische waarde;

overwegende dat de gemeente bereid is regulering, controle en handhaving op zich te nemen en dat de vissers zelf de vangsten monitoren;

overwegende dat de regering aan de onderzoeksontheffing vooralsnog een wetenschappelijke verifiëring van de monitoringsresultaten door een onderzoeksbureau koppelt die (té) grote kosten met zich meebrengt voor deze kleine groep vissers;

verzoekt de regering, de voor de onderzoeksontheffing noodzakelijke monitoring en verifiëring, in overleg met de gemeente en betreffende vissers, zodanig in te richten dat er voor de vissers geen dan wel zeer beperkte kosten aan verbonden zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Bosman

Albert de Vries

Vermue