Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629664 nr. 149

29 664 Binnenvisserij

Nr. 149 MOTIE VAN HET LID VISSER C.S.

Voorgesteld 22 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat elke lidstaat afzonderlijk een beheerplan opstelt waarbij iedere lidstaat zijn eigen maatregelen afkondigt om aan het streefbeeld van de Aalverordening te voldoen;

overwegende dat er geen eenduidige manier is om het streefbeeld vast te stellen, ondanks meerdere Europese reviews;

overwegende dat door gebrek aan harmonisatie tussen de verschillende aalbeheerplannen het niet duidelijk is welke maatregelen succesvol zijn;

constaterende dat hierdoor de effectiviteit van de Nederlandse maatregelen teniet kan worden gedaan;

verzoekt de regering, zich in te zetten voor een eenduidige manier om de nationale streefbeelden vast te leggen en hierbij ook de afhankelijkheid en effectiviteit van maatregelen van andere lidstaten op Nederland te betrekken;

verzoekt de regering, zich in te zetten binnen de Landbouw- en Visserijraad voor een gelijk speelveld met betrekking tot de aalbeheerplannen en maatregelen van de verschillende lidstaten, teneinde zo effectief mogelijk te zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser

Dijkgraaf

Geurts