Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201429664 nr. 112

29 664 Binnenvisserij

Nr. 112 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 oktober 2013

Met mijn brief van 4 juli jl. (Kamerstuk 33 400 XIII, nr. 146) inzake «Regievoering IJsselmeer», heb ik u geïnformeerd over het traject onder leiding van mevrouw Van Kampen om te komen tot een «Masterplan voor het IJsselmeer en Markermeer». Mede op verzoek van uw Kamer heb ik mevrouw Van Kampen een ruim mandaat toegekend om in dit traject toe te kunnen werken naar een door alle direct betrokken partijen gedragen toekomstplan.

In genoemde brief gaf ik aan dat onderzoek uitgevoerd werd naar de huidige en gewenste visserijdruk, en dat het resultaat daarvan ingebracht zou worden in het traject Van Kampen ten behoeve van het Masterplan.

Bij deze stuur ik uw Kamer een exemplaar van het rapport; het betreft het eerste deel, een vangstadvies1. Nu wordt het onderzoek voortgezet naar een effectieve wijze van reguleren van de visserij in het licht van de beschikbare data en opties voor aanvullende monitoring.

Ik wil u erop wijzen dat de resultaten van het onderzoek bevestigen wat van diverse kanten reeds verondersteld werd, namelijk dat de visserijdruk aanzienlijk moet worden teruggebracht opdat de betreffende bestanden niet verder achteruit gaan. Afhankelijk van het bestand wordt voorgesteld dit terug te brengen tot ca. 12% van de huidige visserijdruk voor brasem, ca. 53% voor blankvoorn, ca. 37% voor snoekbaars, en tot ca. 69% van de huidige visserijdruk voor baars.

Ik heb dit rapport aangeboden aan mevrouw Van Kampen met het verzoek aan mij maatregelen voor te stellen om de visserijdruk langs bovenstaande lijnen te verminderen. Ik ben mij ervan bewust dat dit een complexe opgave is, maar in het besef dat alle belanghebbenden actief betrokken zijn, biedt deze constellatie bij uitstek de mogelijkheid om tot een gedragen voorstel te komen.

De noodzaak tot vermindering van de visserijdruk zal des te meer het belang benadrukken van het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, bijvoorbeeld door het zoeken naar verbreding, en samenwerking in de keten. Ik heb uw Kamer reeds geïnformeerd bereid te zijn € 1 mln. bij te willen dragen aan een toekomstig fonds wanneer ook andere partijen een substantiële bijdrage leveren ter ondersteuning van het Masterplan.

Voor veel bedrijven zullen aanpassingen in de bedrijfsvoering aan de orde dienen te zijn. Hierbij kunnen de toegezegde middelen faciliteren opdat op termijn sprake kan zijn van een toekomstbestendige, economisch rendabele en duurzame visserij.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer