29 659 Evaluatie Staatsbosbeheer

Nr. 55 MOTIE VAN HET LID SNIJDER-HAZELHOFF

Voorgesteld 1 juli 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de gronden op de Waddeneilanden met een niet natuurgerelateerde functie kunnen worden afgestoten aan de gebruikers, zoals verwoord in de brief van de minister van LNV van 16 juni 2010;

overwegende, dat de verkoopprijs redelijk en billijk dient te zijn, waarbij uitgangspunt is dat de grondwaarde 30% van de woz-waarde bedraagt, maar waarbij op dit moment geen differentiatie in gebruiksdoel wordt meegewogen;

verzoekt de regering bij de verkoop als grondwaarde 30% van de woz-waarde te blijven hanteren, maar daarnaast een differentiatie aan te brengen in de depreciatie waarbij het gebruiksdoel wordt meegewogen;

verzoekt de regering tevens het overleg tussen Staatsbosbeheer, gemeente en erfpachters op te starten en voor half november de Tweede Kamer te informeren over de eventuele knelpunten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Snijder-Hazelhoff

Naar boven