Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029659 nr. 155

29 659 Evaluatie Staatsbosbeheer

Nr. 155 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juni 2020

Hierbij stuur ik u, conform artikel 17, vierde lid, van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer, ter kennisneming de Jaarstukken 2019 van Staatsbosbeheer toe1. Op grond van artikel 21, derde lid, van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer heb ik goedkeuring verleend aan deze Jaarstukken.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.