Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929659 nr. 153

29 659 Evaluatie Staatsbosbeheer

Nr. 153 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 april 2019

Hierbij stuur ik u, conform artikel 17, vierde lid, van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer, ter kennisname de Jaarrapportage 2018 van Staatsbosbeheer toe1.

Op grond van artikel 21, derde lid, van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer heb ik goedkeuring verleend aan deze Jaarstukken.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl