Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529657 nr. 7

29 657
Visitatie Landelijke Publieke Omroep

nr. 7
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 april 2005

Tijdens het Algemeen Overleg op 8 september 2004 inzake de hoofdlijnen van het beleid betreffende de Publieke Omroep heb ik toegezegd om begin 2005 de geldstromen van de landelijke publieke omroep in kaart te brengen. Hierbij doe ik deze toezegging gestand.

De baten van de landelijke publieke omroep bestaan uit een rijksomroep bijdrage vanuit de overheid, de Steropbrengsten en eigen bijdragen. Daarnaast worden er vanuit het Stimuleringsfonds en het Coproductiefonds Binnenlandse Omroepen (CoBO) uitkeringen gedaan voor specifieke programma's of films. Door de overheid toegekende jaarlijkse bijdrage is afkomstig uit de Rijksomroepbijdrage en de Steropbrengsten tezamen.

In de bijlage wordt voor de jaren 2003 t/m 2005 een compleet overzicht gegeven van de geldstromen van de landelijke publieke omroep. Hierbij de kanttekening dat alleen de bedragen voor 2003 zijn gerealiseerd. De bedragen voor 2004 en 2005 zijn nog niet vastgesteld, maar afkomstig uit de begroting.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. C. van der Laan

BIJLAGE 1

Geldstromen landelijke publieke omroep(exclusief RVD)

Baten Publieke Omroep200320042005
Vanuit de overheid:   
Bijdragen op basis van artikel 101 MW   
– A-omroepen, BNN, DNO, MAX en NPS1357 127339 464285 040
– Budget NOS-RTV143 903142 394104 059
– PO-bestuur76 24268 38671 855
– Budget overige zendgemachtigden257 87656 44441 573
– Budget programmaversterking39 69242 279145 439
– Ontwikkeling diensten nieuwe media24 68222 05222 328
Subtotaal699 522671 019670 294
    
Overige wettelijke bijdragen322714 8670
Bijdrage uit FOR420 36537 1656 240
    
Eigen bijdragen:   
CoBO-fonds2 015665222
Sponsorbijdragen1 4691 4491 449
Overige bijdragen514 98016 2828 922
Netto opbrengst nevenactiviteiten4 0204 7374 764
Netto opbrengst uit vermogen11 7045 5243 327
Netto opbrengst programmabladen16 20012 05611 566
Overige netto opbrengsten16 83411 52511 750
Verenigingsactiviteiten876460892
Totaal eigen bijdragen68 09852 69842 892
    
Overige baten programma's (Stifo / Filmfonds CoBO)10 3397 0454 227
Totale baten798 551782 794723 653

1 DNO en MAX met ingang van 2005.

2 Overige zendgemachtigden zijn Educom, Kerkgenootschappen en Genootschappen op geestelijke grondslag.

3 De overige wettelijke bijdragen bestonden in 2003 uit een bijdrage uit het Fonds Versterking Programmering en in 2004 uit een dotatie vanuit het FOR aan het Karel V fonds (ten behoeve van de versterking van de programmering).

4 De overdracht vanuit de AOR naar het FOR bedroeg in 2003 € 18 miljoen.

5 De overige bijdragen betreffen onder meer opbrengsten uit kaartverkoop en overige programmaopbrengsten, waaronder bijdragen van ideële organisaties.

Lasten Publieke Omroep   
Directe kosten1   
Personele kosten   
– eigen medewerkers182 656184 415178 556
– overige medewerkers56 27650 40548 249
Facilitaire kosten121 498127 751115 771
Overige programmakosten302 893351 336325 316
Totaal directe kosten663 323713 907667 892
    
Indirecte kosten   
Personele kosten   
– eigen medewerkers42 69142 83642 992
– overige medewerkers3 7861 2371 297
Overige indirecte kosten48 49839 36839 131
Totaal indirecte kosten94 97583 44183 420
    
Totale lasten758 298797 348751 312
    
Exploitatieresultaat240 253– 14 554– 27 659

1 De directe kosten bestaan uit kosten die wel en niet aan individuele programma's kunnen worden toegerekend.

2 Het exploitatieresultaat wordt toegevoegd (+) dan wel onttrokken (–) aan de programmareserve.