Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529614 nr. 5

29 614
Grondrechten in een pluriforme samenleving

nr. 5
MOTIE VAN HET LID KLAAS DE VRIES C.S.

Voorgesteld 24 februari 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat kennis en begrip van onze grondrechten bij de burgers van essentieel belang zijn voor het goed functioneren van onze democratische rechtsstaat;

overwegende, dat grondrechten, vooral ook in een samenleving die steeds pluriformer wordt, een cruciale rol vervullen bij het vreedzaam omgaan met daarmee samenhangende maatschappelijke spanningen;

overwegende, dat de nota Grondrechten in een pluriforme samenleving (TK 2003–2004, 29 614, nr. 1) een waardevol inzicht biedt in ons grondwettelijk bestel met betrekking tot de vrijheidsrechten;

overwegende, dat het van uitnemend belang is, dat de inhoud van deze nota, alsmede informatie over de sociale grondrechten, op een passende wijze actief in onze samenleving wordt verspreid, opdat kennis en begrip van grondrechten worden verbreed en verdiept;

nodigt de regering uit zich – na overleg met daarvoor in aanmerking komende instanties, instellingen, bedrijven en personen – te beraden op een permanente inspanning om kennis en begrip van onze grondrechten te verbreiden en levend te houden, en de Kamer over het daaruit resulterend plan van aanpak te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaas de Vries

Halsema

De Wit

Van der Ham

Van der Staaij

Rouvoet

Eerdmans