29 575
Duurzame energie en energiebesparing

nr. 16
BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 oktober 2007

Hierbij bied ik u de Overheidsvisie op de Bio-based Economy in de Energietransitie aan.1

Voor deze overheidsvisie heb ik mij samen met de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat en Ontwikkelingssamenwerking laten inspireren door het Groenboek Energietransitie van het Platform Groene Grondstoffen dat mij in april van dit jaar is aangeboden.1 De overheidsvisie is een uitnodiging richting bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s om het beleid zoals verwoord in de beleidsagenda te implementeren. Het Groenboek Energietransitie bied ik hierbij tevens aan.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven