29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 919 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juni 2019

Hierbij zend ik u de rapportage «Cao-afspraken 2018» over de inhoudelijke ontwikkelingen van cao’s.1

Rapportage «Cao-afspraken 2018»

De rapportage geeft een beeld van de stand van zaken van cao-afspraken op het gebied van de contractloonontwikkeling, onderkant van het loongebouw, afstand tot de arbeidsmarkt, bovenwettelijke aanvullingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, normale arbeidsduur, arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, oudere werknemers en de financiële positie van cao-fondsen. Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef van 99 cao’s. Onder deze cao’s vallen circa 4,8 miljoen werknemers, dat is 86% van alle werknemers onder een cao.

Contractloonmutatie

De rapportage toont een gemiddelde contractloonontwikkeling van 2,1% in 2018 op niveaubasis2. In vergelijking met 2017 ligt de gemiddelde contractloonmutatie in 2018 0,5%-punt hoger. De contractloonmutatie op niveaubasis is in 2018 gemiddeld 1,9% in de marktsector en 2,4% in de zorg- en overheidssectoren. Naar economische sector bezien is de mutatie op niveaubasis het hoogst in de landbouwsector (3,1%) en het laagst in de sector industrie (1,5%).

Voor 2019 is het zeer voorlopige beeld dat de contractlonen ten opzichte van 2018 0,4%-punt hoger liggen (2,5% op niveaubasis). Deze voorlopige cijfers zijn gebaseerd op 39 van de 98 steekproefakkoorden, van toepassing op ruim 1,9 miljoen werknemers (i.e. 42% van de steekproef).

Rekening houdend met de overloopeffecten uit vorige jaren is het voorlopige beeld dat in 2019 de gemiddelde contractloonmutatie op jaarbasis uitkomt op 2,6%. Dit is 0,9%-punt hoger dan in 2018 (2018: 1,7%).

De inflatie bedraagt in 2018 1,4% (CBS, CPI afgeleid). Het beeld is dan ook dat de gemiddelde contractloonstijging boven het inflatieniveau ligt. In 2017 lag deze op het inflatieniveau.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Niveaubasis betekent dat géén rekening is gehouden met overloopeffecten i.e. de effecten van afspraken uit 2017 over wijzigingen in beloningen die doorwerken in 2018 en de afspraken uit 2018 die doorwerken naar 2019. Bij jaarbasis tellen deze effecten wél mee. In Bijlage II van de cao-rapportage staat een nadere toelichting op de berekeningswijze van de contractloonmutatie.

Naar boven