29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 910 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 april 2019

Op 1 oktober 2019 loopt de huidige quotumregeling voor de Aziatische horeca af. Tijdens de begrotingsbehandeling SZW over 2019 (Handelingen II 2018/19, nr. 29, item 8) heeft de heer Van Weyenberg (D66) een reactie gevraagd op de vraag of er een generieke regeling komt voor gespecialiseerde koks. Er is de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd tussen SZW en een brede delegatie van de Aziatische horecasector over de personeelsproblematiek binnen de sector. Ook UWV is bij deze gesprekken aanwezig geweest. Inmiddels is overeenstemming bereikt over een oplossing. In deze brief informeer ik u hierover.

Geschiedenis

In verband met personeelsproblematiek in de Aziatische horecasector was tussen 1 oktober 2014 en 1 oktober 2016 een tijdelijke ministeriële regeling van toepassing. Gedurende een periode van twee jaar kon voor een gemaximeerd aantal vergunningen door het UWV afgezien worden van de wettelijke toets op prioriteitgenietend aanbod voor functies op niveau 4 tot en met 6 binnen de Aziatische horeca. Daar stond tegenover dat de afspraak was gemaakt dat de sector er alles aan doet om niet-vergunningplichtige werknemers uit Nederland of Europa op te leiden en/of aan te nemen voor een functie in de Aziatische horecasector.

Het resultaat van deze afspraken, gecombineerd met de inzichten en ervaringen die nadien zijn opgedaan, hebben destijds beperkt geleid tot het oorspronkelijke doel, het structureel oplossen van het tekort aan Aziatische koks op niveau 4 t/m 6. Dit heeft ertoe geleid dat is besloten om de tijdelijke versoepelde regeling, neer te leggen in een quotumregeling voor de duur van drie jaar. In de quotumregeling is geregeld dat vergunningen kunnen worden verleend zonder arbeidsmarkttoets voor de duur van twee jaar, maar door tegelijkertijd een limiet te verbinden aan het aantal te verlenen vergunningen en aan die vergunningen voorschriften te verbinden op grond van artikel 10 Wet arbeid vreemdelingen (Wav).

Nieuwe regeling

Op 1 oktober 2019 loopt de huidige quotumregeling voor koks in de Aziatische horeca af. De tijdelijke quotumregeling heeft, mede gelet op de krapte op de arbeidsmarkt, niet geleid tot een structurele oplossing van het personeelstekort in de Aziatische horeca. Met de sector zijn de uitgangspunten van een regeling besproken die recht doet aan de omstandigheden van de sector. Het betreft niet meer een tijdelijke regeling maar een structurele regeling die beter toegespitst is op het door specialistische restaurants kunnen aantrekken van gekwalificeerde koks indien deze niet aanwezig zijn in Nederland en de EU/EER.

Het uitgangspunt van de regeling is om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij het algemene kader uit de Wav. De regeling is bedoeld voor noodzakelijke gekwalificeerde koks op het functieniveau 4 tot en met 6 in specialistische restaurants waar overwegend landspecifiek Aziatisch voedsel wordt bereid uit één of meer van de volgende keukens: Chinees, Indiaas, Indonesisch, Japans, Koreaans, Maleis, Thais, Tibetaans en Vietnamees. Er is een uitzondering op de verplichting tot wervingsinspanningen voor de werkgever. Er wordt, anders dan bij de tijdelijke quotumregeling, door het UWV wel getoetst of er prioriteitgenietend aanbod aanwezig is in Nederland of de EER die de vacature zou kunnen vervullen. Het zwaartepunt komt hiermee te liggen op voorkoming van verdringing van aanbod dat bekend is bij het UWV (uitkeringsgerechtigden) en van de werkgever wordt geen verplichtingen verwacht om zelf actief te werven. Tegenover de vrijstelling van de wervingsinspanningen worden aan de vergunningen voorschriften verbonden op grond van artikel 10 onder b en d van de Wav. Gelet hierop blijft de verantwoordelijkheid van de sector en werkgevers om inspanningen te blijven verrichten om arbeidsaanbod op te leiden en/of bij te scholen om vacatures te vervullen. Ook de sector dient bij te dragen aan het verbeteren van het imago van de sector, door onder meer verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Verder is de werkgever gehouden een vacature voorafgaand aan het indienen van een aanvraag om een tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (twv of gvva) te melden bij het UWV. De vacaturetermijn zal, gelet op de huidige situatie op de arbeidsmarkt, echter verkort worden van vijf naar drie weken. Aan deze regeling wordt geen quotum verbonden. Verder wordt er een vergunning verleend voor de duur van twee jaar.

Verruiming quotumjaar drie

Met deze brief informeer ik u daarnaast over mijn besluit het quotum voor jaar drie van de Aziatische horecaregeling, dat loopt van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019, ter overbrugging naar de nieuwe regeling te verruimen met 800 twv’s/gvva’s. Hiertoe zal ik het in artikel 3a van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav) genoemde quotum voor die periode bijstellen. Vooruitlopend op deze wijziging zullen de uitvoeringsorganisaties al als zodanig handelen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Naar boven