29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 895 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 april 2019

Tijdens het AO Arbeidsongeschiktheid van 27 maart 2019 heb ik toegezegd uw Kamer een overzicht te verstrekken van de diverse toezeggingen op het gebied van arbeidsongeschiktheid en de termijn waarbinnen ik deze gestand zal doen. Deze brief treft u hierbij aan.

Brief Stand van de uitvoering

Ik streef ernaar uw Kamer voor 1 juli as. de volgende Stand van de uitvoering te sturen. Met deze periodieke brief maken de Staatssecretaris en ik uw Kamer deelgenoot van de opgaven in de uitvoering en de dilemma’s die daarbij spelen. Ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid informeer ik u daarbij nader over het beloningsonderzoek verzekeringsartsen dat ik recent aan UWV heb aangeboden. Ook de voortgang met betrekking tot het capaciteitstekort van verzekeringsartsen bij UWV is onderdeel van de brief. Daarbij zal ook bezien worden of aanvullende maatregelen nodig zijn waarbij in ieder geval het resultaat van een verkenning naar de prikkels die bestaan richting de IVA wordt meegenomen. Daarnaast wordt u geïnformeerd de voortgang van de intensivering van de persoonlijke dienstverlening door UWV, onder andere aan mensen met een WGA-uitkering. Onderdeel hiervan is het onderzoek naar de effecten van deze dienstverlening. Tot slot informeer ik uw Kamer over het onderzoek naar de invloed van een gebrek aan kennis van de Nederlandse taal op de beoordeling van arbeidsongeschiktheid.

Brief bewegingen op de hybride markt

Eind mei stuur ik uw Kamer een brief over de hybride markt waarin ik zal ingaan op de meest recente marktbewegingen, de onderzoeken die in de afgelopen periode zijn uitgevoerd en mijn visie op de hybride markt. Daarnaast zal ik een verduidelijking geven van de voorwaarden die gelden voor eigenrisicodragers voor de Ziektewet.

Brief loondoorbetaling bij ziekte

Bij brief van 20 december 20181 heb ik toegezegd uw Kamer eind juni nader te informeren over een aantal maatregelen van het pakket loondoorbetaling bij ziekte.

Brief Ziektewet

Medio juni zal ik een brief sturen over verschillende onderwerpen met betrekking tot de Ziektewet. Daarin zal ik onder andere aandacht besteden aan de no-riskpolis en reageren op de aanbevelingen van Acture om de begeleiding van werknemers met psychische klachten te verbeteren en verduidelijken.

Brief AOV ZZP

Tijdens het dertigledendebat op 5 maart 2019, over zzp’ers die uitgesloten zijn van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) (Handelingen II 2018/19, nr. 58, item 28), heb ik toegezegd uw Kamer eind juni 2019 een brief te zullen sturen over dit onderwerp. In die brief zal ik ingaan op de stand van zaken van het Programma Bevorderen Keuzegedrag. Voorts ga ik in op een aantal toezeggingen die ik tijdens de SZW-Begrotingsbehandeling in november 2018 heb gedaan, te weten het onderzoek naar het vraagstuk van de verhoging van de pensioenleeftijd in relatie tot een AOV en het onderzoek naar de mogelijkheden voor oudere zelfstandigen in specifieke beroepen om zich te verzekeren bij bijvoorbeeld UWV, indien dit niet via private verzekeraars mogelijk is. Tevens zal ik reageren op het verzoek van de heer Smeulders (GroenLinks) om te onderzoeken of de overheid het initiatief van ZZP-Bouw kan steunen. Tenslotte zal ik in deze brief ook ingaan op het kwalitatieve onderzoek naar de weigering van zzp’ers bij private arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Onderzoek werk-privé balans

Volledigheidshalve breng ik mijn toezegging in herinnering dat de Staatssecretaris naar verwachting eind 2019 de (tussen)resultaten zal sturen van een onderzoek naar de oorzaken van arbeidsgerelateerde stress. Meer precies betreft dit een breed onderzoek naar de oorzaken van burn-out in relatie tot werk-privé omstandigheden onder verschillende risicogroepen en risicosectoren.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Kamerstuk 29 544, nr. 873.

Naar boven