29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 835 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juni 2018

Hierbij zend ik u de rapportage «Cao-afspraken 2017» over de inhoudelijke ontwikkelingen van cao’s1.

Rapportage «Cao-afspraken 2017»

De rapportage geeft een beeld van de stand van zaken van cao-afspraken op het gebied van de contractloonontwikkeling, de onderkant van het loongebouw, doorgroei in loonschalen, afstand tot de arbeidsmarkt, normale arbeidsduur, bovenwettelijke aanvullingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, flexibele beloning, contracten voor bepaalde tijd, duurzame inzetbaarheid en bevordering van (een bredere) inzetbaarheid. Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef van 99 cao’s. Onder deze cao’s vallen circa 4,5 miljoen werknemers, dit is 80% van alle werknemers onder een cao.

Contractloonmutatie

De rapportage toont een gemiddelde contractloonontwikkeling van 1,6% in 2017 op niveaubasis2. In vergelijking met 2016 ligt de gemiddelde contractloonmutatie in 2017 0,5%-punt lager. De contractloonmutatie loopt uiteen van gemiddeld 1,2% in de overheidssector, 1,7% in de marktsector tot 1,8% in de zorgsector. Naar economische sector bezien is de mutatie op niveaubasis het hoogst in de sector vervoer en communicatie met 1,9% en het laagst in de sectoren landbouw en visserij, zakelijke dienstverlening en overige dienstverlening met 1,6%.

De voorlopige cijfers voor 2018 zijn gebaseerd op 52 akkoorden (peildatum februari 2018). Deze akkoorden zijn van toepassing op 2,5 miljoen werknemers. Voor deze 2,5 miljoen werknemers betekent dit dat de contractloonontwikkeling op niveaubasis in 2018 0,2%-punt hoger ligt dan in 2017 en uitkomt op 1,8%.

Rekening houdend met de overloopeffecten uit vorige jaren is het voorlopige beeld dat in 2018 de gemiddelde contractloonmutatie op jaarbasis uitkomt op 1,9%. Dit is 0,5%-punt hoger dan in 2017 (2017: 1,4%).

De inflatie bedraagt in 2017 1,4% (CBS, CPI afgeleid). De gemiddelde contractloonstijging ligt in 2017 op inflatieniveau.

In het AO Arbeidsmarktbeleid van 14 februari jl. is door het lid Van Weyenberg verzocht of ik in de volgende cao-rapportage nader zicht kan geven in hoeverre in cao’s de ontziemaatregelen worden afgebouwd en veel meer wordt geïnvesteerd in duurzame inzetbaarheid (Kamerstuk 29 544, nr. 815). Dit is meegenomen in de rapportage en in de hoofdstukken 9 en 10 is expliciet aandacht besteed aan deze twee thema’s.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Niveaubasis betekent dat geen rekening is gehouden met overloopeffecten i.e. de effecten van afspraken uit 2016 over wijzigingen in beloningen die doorwerken in 2017 en de afspraken uit 2017 die doorwerken naar 2018. Bij jaarbasis tellen deze effecten wél mee. In Bijlage II van de cao-rapportage staat een nadere toelichting op de berekeningswijze.

Naar boven