29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 831 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 mei 2018

Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van SZW, de Monitor Arbeidsmarkt van april 2018 aan1. Deze monitor wordt tweemaal per jaar opgesteld (in april en oktober). De monitor geeft – net als de eerdere monitors – de laatste stand van zaken weer ten aanzien van:

  • 1. De werkgelegenheid en de werkloosheid

  • 2. Inkomenswaarborg en

  • 3. Re-integratie.

Het thematisch hoofdstuk van de Monitor (hoofdstuk 1) behandelt de tijdsbesteding van mensen aan arbeid en zorg, in relatie tot het gebruik van verschillende soorten verlofregelingen.

Als bijlage bij deze monitor bieden wij u ook het rapport «Verlofregelingen arbeid en zorg naar type arbeidsrelatie» aan2.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven