29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 786 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juni 2017

Tijdens het Algemeen Overleg met uw Kamer op 9 februari 2017 over Arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid1 heb ik toegezegd om met het UWV te overleggen over de vraag hoe ZW-gerechtigden van eigenrisicodragers beter geïnformeerd kunnen worden over de mogelijkheid om bezwaar te maken bij het UWV. In deze brief zal ik eerst ingaan op de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen het UWV en de eigenrisicodrager en vervolgens over de informatievoorziening door het UWV aan ZW-gerechtigden van eigenrisicodragers.

Taakverdeling tussen het UWV en de eigenrisicodrager

Het UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Ziektewet (ZW), ook als een werkgever eigenrisicodrager wordt voor «zijn« werknemers. Het eigenrisicodragerschap brengt mee dat de werkgever de ZW-uitkeringen aan zijn werknemers volledig voor zijn rekening moet nemen en verantwoordelijk wordt voor hun re-integratie. Daarnaast verricht de eigenrisicodrager enkele andere taken bij de uitvoering van de ZW. Daarover merk ik het volgende op.

De verzekerde werknemer moet zich binnen twee dagen ziek melden bij zijn eigenrisicodragende werkgever (zie artikel 38a ZW). Deze meldt dit vervolgens binnen twee dagen daarna aan het UWV. De eigenrisicodrager beoordeelt of de verzekerde werknemer ziek is en aanspraak heeft op ziekengeld. Bij deze beoordeling dient de eigenrisicodrager zich te laten adviseren door een bedrijfsarts. Hierbij zijn verschillende uitkomsten mogelijk. Als de bedrijfsarts van oordeel is dat de verzekerde werknemer ziek is, dan berekent de eigenrisicodrager de hoogte van het dagloon en gaat tot betaling van het ziekengeld over. De bedrijfsarts kan ook van oordeel zijn dat de verzekerde werknemer inmiddels is hersteld. Deze kan het met dat oordeel wel of niet eens zijn. De eigenrisicodrager meldt in beide gevallen aan het UWV dat er volgens hem geen recht op ziekengeld (meer) bestaat en verzoekt het UWV daarom om een beschikking te geven. De eigenrisicodrager moet die beschikking goed voorbereiden en gemotiveerd aangeven waarom die moet worden genomen, indien nodig onderbouwd met stukken. Het UWV toetst het verzoek van de eigenrisicodrager en geeft, indien akkoord, de beschikking af. Tegen deze beschikking kan de verzekerde werknemer desgewenst bezwaar maken bij het UWV. Dit wordt op de beschikking vermeld.

De eigenrisicodrager dient ook over andere beslissingen het UWV te verzoeken om een beschikking te geven, bijvoorbeeld als hij vindt dat een maatregel moet worden opgelegd omdat de verzekerde werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie. Ook tegen deze beschikkingen kan de verzekerde werknemer uiteraard bezwaar maken bij het UWV. Door deze taakverdeling tussen de eigenrisicodrager en het UWV, wordt gewaarborgd dat een eigenrisicodrager niet eenzijdig beslissingen kan nemen die negatieve gevolgen hebben voor de aanspraken van een verzekerde werknemer.

Bij het voorgaande is tot slot nog het volgende van belang. De eigenrisicodrager kan de taken die hij heeft in het kader van de ZW, uitbesteden aan bijvoorbeeld een administratiekantoor. Dat verandert niets aan de hiervoor beschreven taakverdeling tussen het UWV en de eigenrisicodrager, behalve dat de taken van de eigenrisicodrager worden uitgevoerd door het administratiekantoor in naam van de eigenrisicodrager.

Informatievoorziening aan ZW-gerechtigden van eigenrisicodragers

De ZW-gerechtigde wordt, als gezegd, op de beschikkingen – die op grond van de ZW enkel door het UWV kunnen worden gegeven – geïnformeerd dat hij bij het UWV bezwaar kan maken tegen die beschikkingen. Op de website van het UWV is voor de ZW-gerechtigde tot nu toe weinig informatie te vinden over de hiervoor beschreven taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen het UWV en de eigenrisicodrager. Met het UWV heb ik inmiddels afgesproken dat meer informatie daarover zal worden opgenomen op de UWV-website. Vanaf juni 2017 zal een nieuwe pagina op uwv.nl worden geplaatst onder de titel: «Mijn werkgever is eigenrisicodrager voor de Ziektewet». Daarop zal worden uitgelegd dat de eigenrisicodragende werkgever weliswaar de ZW uitvoert, maar dat alle beschikkingen op grond van de ZW door het UWV worden gegeven. Voorts zal een overzicht worden gegeven van de rechten en verplichtingen van de zieke werknemer. Meer in het bijzonder zal worden vermeld dat tegen elke beschikking bezwaar kan worden gemaakt bij het UWV en in welke situaties uit eigen beweging om een beschikking van het UWV kan worden gevraagd. Tot slot zal worden aangegeven welke hulp het UWV kan bieden als de re-integratie niet naar wens verloopt, bijvoorbeeld dat een deskundigenoordeel kan worden verzocht over de vraag of de eigenrisicodrager voldoende en geschikte re-integratie-inspanningen heeft verricht.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Kamerstukken 29 407 en 29 544, nr. 210

Naar boven