29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 727 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juli 2016

Hierbij zend ik u de rapportage «Cao-afspraken 2015» over de inhoudelijke ontwikkelingen van cao’s1.

Rapportage «Cao-afspraken 2015»

De rapportage geeft een beeld van de stand van zaken van cao-afspraken op het gebied van contractloonontwikkeling, de onderkant van het loongebouw, doorgroei in loonschalen, afstand tot de arbeidsmarkt, normale arbeidsduur, bovenwettelijke aanvullingen, flexibele beloning, arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en duurzame inzetbaarheid. Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef van 99 cao’s. Onder deze cao’s vallen circa 5 miljoen werknemers, dat is 88% van alle werknemers onder een cao.

Contractloonmutatie

Op basis van de beschikbare loongegevens bedraagt de gemiddelde contractloonmutatie in 2015 1,6% op niveaubasis2. Dat is 0,5%-punt hoger dan in 2014 (2014: 1,1%). De contractloonmutatie op niveaubasis loopt uiteen van gemiddeld 1,5% in de marktsector, 1,6% in de zorgsector tot 1,9% in de overheidsector. Naar economische sector bezien is de mutatie op niveaubasis het hoogst in de sector landbouw en visserij (2,4%) en het laagst in de sector industrie (0,8%).

Rekening houdend met de overloopeffecten uit vorige jaren is het beeld dat in 2015 de gemiddelde contractloonmutatie op jaarbasis uitkomt op 1,4%. Dit is 0,5%-punt hoger dan in 2014 (2014: 0,9%).

De inflatie bedraagt in 2015 0,6% (CBS). Het beeld is dan ook dat de gemiddelde contractloonstijging boven het inflatieniveau ligt. In 2014 lag deze rond het inflatieniveau. In 2013 en 2012 lag deze nog onder inflatieniveau.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Niveaubasis betekent dat géén rekening is gehouden met overloopeffecten i.e. de effecten van afspraken uit 2014 over wijzigingen in beloningen die doorwerken in 2015 en de afspraken uit 2015 die doorwerken naar 2016. Bij jaarbasis tellen deze effecten wél mee. In Bijlage II van de cao-rapportage staat een nadere toelichting op de berekeningswijze.

Naar boven