29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 718 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 april 2016

In het Algemeen overleg met de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat ik op 14 januari 2016 (Kamerstuk 29 544, nr. 701) voerde, ben ik met uw Kamer in gesprek geweest over het dreigende tekort aan bedrijfsartsen. Al een aantal jaren is de instroom in de opleiding van bedrijfsartsen te laag om de verwachte uitstroom door pensionering te kunnen opvangen.

In dit overleg heb ik aangegeven u uiterlijk eind april 2016 te informeren over de door mij aan te zoeken kwartiermaker/aanjager en diens opdracht.

Recent heb ik de heer drs. M.P. van Gastel, ABD Topconsultant bereid gevonden de taak van kwartiermaker op zich te nemen. De heer van Gastel zal de komende maanden met alle partijen in gesprek gaan om te achterhalen wat er nodig is om weer voldoende instroom te krijgen in de opleiding van bedrijfsartsen.

Ter informatie treft u de opdracht aan de kwartiermaker aan1. Deze is voorgelegd aan twee belangrijke actoren, de NVAB2 en OVAL3. Zij hebben hun visie gegeven op de opdracht en steunen deze. De opdracht focust primair op de instroom van de bedrijfsarts. Dit laat onverlet dat de kwartiermaker/aanjager in zijn gesprekken met het veld de bredere context van ontwikkelingen zal betrekken.

De kwartiermaker/aanjager zal uiterlijk in oktober aan mij rapporteren. In vervolg daarop zal ik uw Kamer informeren over het voorstel van de kwartiermaker en de verdere aanpak door partijen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

X Noot
3

Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan

Naar boven