29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 715 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 april 2016

Hierbij informeer ik uw Kamer over het feit dat op dit moment nog geen uitvoering wordt gegeven aan de zogenoemde motie van het lid Hamer waarin de regering wordt verzocht te zorgen voor gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden tussen payrollwerknemers werkzaam bij de inlener en de eigen werknemers bij de inlener.1 De reden hiervoor is enerzijds dat geen overeenstemming is bereikt over de reikwijdte van de gelijke behandeling waar in genoemde motie om wordt verzocht, anderzijds dat sociale partners niet gekomen zijn tot een eensluidend advies over driehoeksrelaties waaronder payrolling. Ik zal uw Kamer voor de begrotingsbehandeling 2017 hier nader over informeren.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Kamerstuk 33 818, nr. 43.

Naar boven