29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 713 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 april 2016

Tijdens de Kamerbehandeling op 4 februari jl. (Handelingen II 2015/16, nr. 51, item 5) van de kabinetsbrief over de toekomst van de cao en het onderzoek naar de effecten van algemeen verbindendverklaring (avv) (Kamerstuk 29 544, nr. 669) heb ik u toegezegd binnen twee maanden te bezien of een empirisch onderzoek naar het effect van avv-en tot de mogelijkheden behoort. Daartoe wil ik ook de meest recente publicatie over avv in de beoordeling meenemen. Het Centraal Plan Bureau (CPB) brengt eind april het rapport Kansrijk Arbeidsmarktbeleid II uit, dat onder meer ingaat op avv. Kort daarop zal het CPB tevens een achtergronddocument publiceren dat nader ingaat op het onderzoek dat het CPB in het kader van dit rapport heeft verricht. Het is mijn voornemen de Kamer te informeren na het verschijnen van deze publicaties.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven