29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 685 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN DIJKGRAAF

Voorgesteld 4 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit onderzoeken van Regioplan, vakbond AVV en reacties van wetenschappers blijkt dat er mogelijkheden zijn om het beleid van algemeen verbindend verklaren te verbeteren;

verzoekt de regering, een kabinetsreactie te sturen op deze onderzoeken en reacties, met concrete verbetervoorstellen voor het avv-beleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Dijkgraaf

Naar boven