29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 678 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2015

De heer Ulenbelt heeft de regering bij motie (Kamerstuk 29 544, nr. 660) verzocht om bij vaststelling van «arbeid onder gezag» door de Inspectie SZW, die signalen door te laten geven aan de Belastingdienst zodat de Belastingdienst de arbeidsrelatie kan beoordelen. In deze brief geef ik een reactie op deze motie.

Het is belangrijk dat inspectiediensten waar mogelijk en zinvol informatie delen zodat de handhaving effectiever kan worden ingevuld. De Inspectie SZW ziet (onder meer) toe op de naleving van de Arbowet. Voor handhaving op grond van de Arbowet is het van belang of er sprake is van «arbeid onder gezag». Indien er gewerkt wordt onder gezag is de opdrachtgever van de zzp’er werkgever in de zin van de Arbowet. Indien de arbeidsomstandigheden niet op orde zijn treedt de Inspectie SZW handhavend op bij de werkgever. Ook kent de Arbowetgeving bepalingen waarin voor de bescherming van zzp’ers dezelfde regels gelden als voor werknemers, wanneer op een locatie samengewerkt wordt met werknemers. Indien de Inspectie SZW oordeelt dat er sprake is van «arbeid onder gezag» betekent dit voor de Belastingdienst niet dat er geen sprake kan zijn van zelfstandig ondernemerschap.

De bevindingen van de Inspectie SZW over de pakketdiensten zijn recent doorgegeven aan de Belastingdienst. De Inspectie SZW geeft eveneens signalen over schijnzelfstandigheid bij inspecties in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen door aan de Belastingdienst. De mogelijkheden voor de Belastingdienst om wat te doen met die signalen waren tot op heden beperkt. Met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties worden de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans gebracht, waardoor de mogelijkheden om te handhaven door de Belastingdienst worden verbeterd. De Inspectie SZW zal zodra deze wet in werking treedt met de Belastingdienst bezien of en op welke wijze signalen over «arbeid onder gezag» op grond van de Arbeidsomstandighedenwet op een meer structurele wijze zinvol en efficiënt kunnen worden gedeeld.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven