29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 655 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 november 2015

Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris, de Monitor Arbeidsmarkt van oktober 2015 aan1. Deze Monitor wordt twee maal per jaar samengesteld (april en oktober). Deels handelt de monitor over drie thema’s die in elke monitor worden opgenomen, namelijk 1) werkgelegenheid en werkloosheid, 2) inkomenswaarborg en 3) re-integratie. Als nieuw thema is opgenomen «Participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen».

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven