29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 637 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2015

Tijdens het Algemeen Overleg op 21 mei jl. over loondoorbetaling, heb ik een aantal toezeggingen gedaan. Graag kom ik in deze brief terug op deze toezeggingen.

De heer Heerma (CDA) heeft tijdens het algemeen overleg van 21 mei jl. aandacht gevraagd voor werknemers die naast hun «reguliere» baan werkzaam zijn als vrijwilliger bij de brandweer. Volgens hem zouden gemeenten wel de verplichting hebben om een verzekering af te sluiten voor de arbeidsrisico’s die brandweervrijwilligers lopen, maar zou niet altijd zijn geregeld dat het loondoorbetalingsrisico van de werkgever ook wordt vergoed. In aanvulling daarop heeft mevrouw Tanamal (PvdA) gevraagd om ook uit te zoeken hoe dit is geregeld voor het loondoorbetalingsrisico van werkgevers van wie werknemers werkzaam bij de vrijwillige politie.

In reactie daarop deel ik u het volgende mede. De vrijwilligers bij de brandweer zijn, evenals de beroepsbrandweermannen, tegenwoordig in dienst van een veiligheidsregio. Dit is een op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen getroffen samenwerkingsverband tussen gemeenten waarvan het bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de betrokken gemeenten. Er zijn 25 veiligheidsregio’s en alle gemeenten zijn vertegenwoordigd in één van deze 25 veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio’s zijn verplicht om de rechtspositieregeling die in hoofdstuk 19 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten / Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) is opgenomen, toe te passen op de brandweervrijwilligers. In artikel 19:25 van de CAR-UWO is geregeld dat een ongevallenverzekering voor hen moet worden afgesloten. Navraag bij de VNG heeft geleerd dat de ongevallenverzekering ook een vergoeding verstrekt aan de hoofdwerkgever, dat wil zeggen de werkgever waarbij de brandweervrijwilliger in loondienst is. Voor zover bekend hebben alle veiligheidsrisico’s dergelijke ongevallenverzekeringen afgesloten dan wel overgenomen van gemeenten. In dit opzicht is er dus geen sprake van een lacune in regelgeving en/of de praktijk.

Van een lacune is evenmin sprake bij werknemers die naast hun «reguliere» baan werkzaam zijn als politievrijwilliger. Zij zijn aangesteld als vrijwillig ambtenaar van de politie. Hun rechtspositie is geregeld in de Ambtenarenwet en uitgewerkt in het Besluit rechtspositie vrijwillige politie. Op grond van artikel 9 van deze rechtspositieregeling dient het bevoegd gezag voor politievrijwilligers een ongevallenverzekering af te sluiten. Uit navraag bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie is gebleken dat ook deze ongevallenverzekering een vergoeding verstrekt aan de hoofdwerkgever, dat wil zeggen de werkgever waarbij de politievrijwilliger in loondienst is, indien deze zijn arbeid niet kan verrichten als gevolg van een dienstongeval bij de politie.

Tot slot informeer ik u over loondoorbetaling bij ziekte. Het is helaas niet haalbaar gebleken om voor 1 juli een slimme oplossing voor de loondoorbetaling aan u voor te leggen. Ik ben in overleg met de coalitie en verwacht niet voor de zomer nog met een voorstel te komen. Zodra een voorstel gereed is zal ik u zo snel mogelijk informeren.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven