29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 615 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 mei 2015

Hierbij treft u aan de Monitor Arbeidsmarkt april 20151. Deze monitor wordt tweemaal per jaar opgesteld. Het eerste hoofdstuk wordt benut om dieper in te gaan op een actueel onderwerp. In deze monitor gaat hoofdstuk 1 in op het herstel van de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van de (langdurige) werkloosheid in Nederland. Daarnaast wordt kort ingegaan op de inclusiviteit van de Nederlandse arbeidsmarkt. De arbeidsmarktpositie van specifieke groepen blijft de aandacht houden. Voorbeelden zijn de arbeidsmarktpositie van ouderen, niet-westerse allochtonen en mensen met een arbeidsbeperking.

In hoofdstuk 2 staat de algemene jaarontwikkeling van de werkgelegenheid en werkloosheid centraal. De Nederlandse arbeidsmarkt herstelt, wat tot uiting komt in een toename van het aantal werkzame personen, banen en vacatures. Er is dus geen baanloze groei van de economie. De werkloosheid daalt echter maar beperkt, omdat de werkgelegenheid en het arbeidsaanbod vrijwel evenveel toenemen. Voor 2015 voorspelt het Centraal Planbureau een lichte afname van het werkloosheidspercentage.

In hoofdstuk 3 wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling op het terrein van inkomenswaarborg (inkomensvoorzieningen of -verzekeringen) en wordt nader ingegaan op de ontwikkeling van in- en uitstroom(kansen) naar en vanuit de verschillende typen uitkering. Daaruit blijkt dat in 2014 het gemiddeld aantal WW- en WWB-uitkeringen is toegenomen, maar minder snel dan in 2013.

Hoofdstuk 4 gaat in op de re-integratie van werkzoekenden. Het hoofdstuk bevat informatie over de re-integratievoorzieningen die gemeenten verstrekken. Ook wordt ingegaan op de (uit)stroom naar werk van mensen met een bijstandsuitkering en niet-uitkeringsgerechtigden ingeschreven bij het UWV (de zogenoemde NUG-ers) aansluitend op re-integratie.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven