29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 571 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 november 2014

Hierbij treft u aan de Monitor Arbeidsmarkt 20141. Deze monitor wordt twee maal per jaar opgesteld. Net als de eerste monitor van 2014 is ervoor gekozen om meer economische duiding te geven aan de algemene ontwikkelingen die in de Monitor worden beschreven. Daarom handelt ook nu weer het eerste hoofdstuk over een actueel onderwerp. Gekozen is voor «de onderkant van de arbeidsmarkt». Aspecten die hierbij zijn behandeld, zijn o.a. de afbakening van de onderkant, de vraag naar en het aanbod van laagopgeleiden, verdringing en overkwalificatie.

In hoofdstuk 2 staan de algemene ontwikkelingen in de economie en de arbeidsmarkt in het afgelopen jaar centraal. Het gaat over de werkgelegenheid en werkloosheid. Het CPB verwacht dat het herstel op de arbeidsmarkt dat vanaf de tweede helft van 2014 is ingezet, in 2015 door zal zetten en dat de werkloosheid zal dalen. Maar de verbeteringen in 2015 zijn ten opzichte van 2013 bescheiden. Tevens wordt in hoofdstuk 2 de voortgang gemeld van lopende arbeidsmarktmaatregelen. In hoofdstuk 3 wordt een totaalbeeld geschetst van de ontwikkeling vanaf 2001 van alle typen inkomensvoorzieningen of -verzekeringen en wordt ingezoomd op de jaren 2012 en 2013.

Zoals te doen gebruikelijk handelt hoofdstuk 4 over re-integratie van mensen met WW, een bijstandsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ook gaat de aandacht uit naar re-integratie van niet-uitkeringsgerechtigde werkloze werkzoekenden die ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven