29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 544 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2014

In het plenaire debat over de Wet werk en zekerheid van 13 februari jl.(Handelingen II 2013/14, nr. 54, item 9) heeft de Tweede Kamer mij in een motie gevraagd om de gevolgen van de aanpassing van het ontslagrecht in de gaten te houden en de Kamer periodiek te informeren over de relatieve ontwikkeling van het aantal banen in het MKB (Kamerstuk 33 818, nr. 56). Aanvullend daarop heeft de Eerste Kamer mij in het debat van 3 juni jl. gevraagd om de gevolgen van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte in samenhang met de transitievergoeding te monitoren. Met deze brief informeer ik uw Kamer over de wijze waarop ik deze motie wil uitvoeren, alsmede de toezegging aan de Tweede Kamer om specifiek naar echt kleine bedrijven te kijken.

Voor cijfers over de (relatieve) ontwikkeling van het aantal banen in het MKB is het CBS een belangrijke bron. Jaarlijks publiceert het CBS cijfers over de werkgelegenheid (in personen en arbeidsjaren) naar bedrijfsgrootte. In de onderverdeling naar bedrijfsgrootte worden ook de kleinste werkgevers (tot 10 werknemers) onderscheiden. Voor deze groep werkgevers wenste de Tweede Kamer speciale aandacht, omdat zij mogelijk het meeste hinder ondervinden van het nieuwe ontslagrecht dat per 1 juli 2015 van kracht zal zijn.

Hoewel de cijfers van het CBS een goed beeld geven van de jaarlijkse ontwikkeling van de werkgelegenheid in het MKB, komen zij met een vertraging van ongeveer een jaar beschikbaar. Dat betekent dat pas eind 2016 voor het eerst iets gezegd kan worden over het mogelijke effect van de ontslaghervorming op de werkgelegenheid in het MKB.

Deze overweging in ogenschouw nemend, stel ik voor om de gegevens van het CBS aan te vullen met enquêtegegevens die voortkomen uit een halfjaarlijks panel van MKB’ers van onderzoeksbureau Panteia. Dit MKB-panel, bestaande uit ongeveer 2000 ondernemingen, is onderdeel van het Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap dat Panteia uitvoert in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. De geënquêteerde gegevens die voortkomen uit dit panelonderzoek kunnen meer inzicht verschaffen in de werkgelegenheidsontwikkeling mede als gevolg van de hervorming van het ontslagstelsel. Het MKB-panel biedt tevens de mogelijkheid om werkgevers te vragen naar de mogelijke gevolgen van een cumulatie van financiële verplichtingen op het personeelsbeleid.

Het is mijn inschatting dat de kwantitatieve gegevens van het CBS, aangevuld met de gegevens uit het MKB-panel van Panteia, tezamen een goed beeld zullen geven van de relatieve werkgelegenheidsontwikkeling in het MKB in het licht van de aanpassing van het ontslagrecht. Ik ben voornemens om uw Kamer in het voorjaar van 2015 over de eerste resultaten te informeren, om dit vervolgens jaarlijks te herhalen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven