Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201429544 nr. 525

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 525 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 mei 2014

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mij gevraagd om een reactie op het aanvalsplan voor werkgelegenheid van FNV, d.d. 8 april 2014. In dit aanvalsplan vraagt FNV aandacht voor de oploop van de werkloosheid en roept het kabinet op om met voorstellen te komen om de werkgelegenheid te stimuleren. Met deze brief voldoe ik aan dit verzoek.

Het kabinet deelt de zorgen van de FNV over de hoge werkloosheid. In april is de werkloosheid gestegen met 3 duizend personen tot 687 duizend personen. Dit komt overeen met 8,7% van de beroepsbevolking. Hoewel de stijging van de werkloosheid de afgelopen maanden lijkt af te vlakken, is het hoge niveau van de werkloosheid pijnlijk. Nog steeds worden veel mensen geconfronteerd met baanverlies. Ook zijn er jongeren die de arbeidsmarkt betreden om zich verder te ontwikkelen maar geen werk kunnen vinden. Voor al deze mensen is het hebben van werk echter zeer belangrijk. Werk zorgt immers voor sociale, economische en financiële zelfstandigheid en draagt bij aan de mogelijkheden tot zelfontplooiing en het gevoel van eigenwaarde. Het bestrijden van de werkloosheid is daarom de absolute topprioriteit van het kabinet en daarom zal ook in de begrotingsbesprekingen aandacht zijn voor het bevorderen van de werkgelegenheid.

Gezamenlijk met de sociale partners heeft het kabinet het afgelopen jaar concrete maatregelen genomen om het tij op de arbeidsmarkt te keren. Met ondermeer de sectorplannen en de maatregelen gericht op het bestrijden van de werkloosheid onder jongeren en ouderen ondernemen we actie om mensen aan het werk te helpen en te houden. In het sociaal akkoord zijn bovendien maatregelen opgenomen die op de langere termijn de werking van de Nederlands arbeidsmarkt en economie moeten verbeteren. Daarmee geven we zoveel mogelijk mensen een eerlijke kans op werk.

Over de maatregelen om de werkloosheid te bestrijden en de uitwerking van de afspraken uit het sociaal akkoord voert het kabinet regulier overleg met de sociale partners. Dit overleg is belangrijk, want samenwerking is noodzakelijk om met draagvlak in de samenleving de gemaakte afspraken nader uit te werken en vorm te geven.

Bij dit overleg is uiteraard ook aandacht voor de huidige situatie op de arbeidsmarkt. Nadere ideeën van sociale partners om de werkloosheid te bestrijden zijn altijd welkom. Het kabinet is bereid om deze voorstellen in het reguliere overleg met sociale partners te bespreken en zal deze voorstellen serieus bezien in het kader van de begrotingsbespreking voor het komende jaar.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher