29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 492 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 november 2013

Hierbij ontvangt u ter informatie een afschrift van mijn brief aan de Stichting van de Arbeid over de wijziging van het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen1. De wijziging heeft in hoofdzaak betrekking op het bevorderen van transparante dispensatieregelingen in cao’s.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven