Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201429544 nr. 477

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 477 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 oktober 2013

Uw Kamer heeft mij gevraagd om een brief met mijn reactie op de televisie-uitzending van ZEMBLA van donderdag 19 september 2013, over de werkwijze van partijen die betrokken zijn bij de verzuimbegeleiding van zieke werknemers. Met name de rol van verzuimverzekeraars kwam tijdens deze uitzending aan de orde. Bij deze ontvangt u de gevraagde reactie.

De uitzending van ZEMBLA heb ik gezien en ik heb tot mijn spijt moeten constateren dat bij verzuimbegeleiding en verzuimverzekering niet altijd in overeenstemming met privacyregels wordt gewerkt. Ik vind dat zieke werknemers zich veilig moeten voelen, als het gaat om hun persoonlijke en medische gegevens. Ik betreur het dat dit kennelijk nu niet altijd het geval is. En ik vind het dan ook van groot belang dat daar snel verandering in komt.

Het gaat hier niet zozeer om de vraag of de regels die gelden met betrekking tot de privacybescherming helder zijn. Betrokkenen zijn het er immers over eens dat er in de geschetste gevallen sprake is van een werkwijze in de praktijk die niet in overeenstemming is met de privacyregels. Het gaat er dus om dat de uitvoeringspraktijk van betrokken partijen gewijzigd wordt en in overeenstemming wordt gebracht met de privacyregelgeving.

Het Verbond van Verzekeraars (VvV) erkent dat er verzuimverzekeraars zijn die op dit terrein fouten hebben gemaakt en roept haar leden op om de werkwijze aan te passen. Het VvV heeft aangegeven dat verzekeraars passende maatregelen zullen nemen om de afspraken met betrekking de informatie-uitwisseling beter te borgen. Ik zal het VvV vragen mij op de hoogte te houden van de voortgang hiervan, zodat dergelijke uitvoeringspraktijken in de toekomst worden voorkomen.

Ik zal dit onderwerp tevens onder de aandacht brengen bij arbodiensten en verzuimbedrijven. Ik zal aandacht vragen voor de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en deze organisaties dringend verzoeken om hun bedrijfsprocessen na te lopen en zich ervan vergewissen dat die in overeenstemming zijn c.q. worden gebracht met de privacyregels die gelden op grond van de WBP.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher