Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229544 nr. 400

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 400 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juni 2012

Hierbij doe ik u toekomen een hoofdlijnennotitie1 waarin de afspraken die zijn gemaakt bij het Begrotingsakkoord 2013 over het ontslagrecht en de WW nader zijn uitgewerkt. Deze notitie dient tevens als een reactie te worden beschouwd op de recente open brief van een aantal hoogleraren betreffende de hervorming van het ontslagrecht, waar mevrouw Hamer (PvdA) mij 13 juni jongstleden om heeft verzocht.

Vanwege het belang van de inrichting van het ontslagrecht en de WW is het aangewezen dat een brede discussie zal plaatsvinden over deze hoofdlijnennotitie. In dat kader stel ik het op prijs nog voor het zomerreces met de Tweede Kamer hierover te kunnen spreken. Tevens wordt aan de Sociaal Economische Raad de mogelijkheid geboden zich over deze materie uit te spreken. Deze hoofdlijnennotitie is dan ook tevens aan de Raad toegezonden.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.