29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 352 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 oktober 2011

Hierbij bied ik u op verzoek van de Kamer mijn schriftelijke reactie aan op de berichtgeving omtrent werkdruk en bezuinigingen ten aanzien van schoonmakers op ministeries.

De berichtgeving heeft betrekking op de staking bij de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Buitenlandse Zaken. Sinds 1 september 2011 is het schoonmaakwerk bij onder andere deze ministeries aan een nieuw bedrijf gegund. Hierover is een conflict ontstaan tussen FNV Bondgenoten en het nieuwe schoonmaakbedrijf Basita. Sinds 7 oktober is het werk door enkele schoonmakers neergelegd en zijn er acties gevoerd.

In de kern gaat het om de vraag of de schoonmaak is aanbesteed in lijn met de Code verantwoordelijk marktgedrag, die ik op 25 mei jl. in ontvangst heb genomen. De code bevordert dat er bij het aanbesteden van schoonmaakwerk een goede balans ontstaat tussen prijs en kwaliteit, waarbij de kwaliteit van het werk, duurzaamheid en andere factoren zoals milieu en social return een groter gewicht in de schaal gaan leggen.

Bij de aanbesteding van de schoonmaak is gehandeld volgens de uitgangspunten van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, die toen in ontwikkeling was. De overheid heeft zitting genomen in de codecommissie en de hoofdlijnen zijn meegenomen in het aanbestedingstraject.

Vanwege het conflict is maandag 17 oktober door zowel de opdrachtgever (BZK FMHaaglanden) als het schoonmaakbedrijf (Basita) aan de codecommissie gevraagd of de aanbesteding volgens de code is uitgevoerd. Ik vind het belangrijk dat de codecommissie snel met een antwoord komt. De code is nog nieuw en we doen er nu de eerste ervaring mee op. Daarom moeten we goed kijken of er nog verbeteringen mogelijk zijn.

Ik ga nu niet nader in op het conflict, omdat dit primair de vakbond en het schoonmaakbedrijf betreft, met SZW en BZ als belanghebbenden. Het is nu aan het schoonmaakbedrijf (Basita) en de werknemers om het proces langs de lijnen van de code af te wikkelen.

Voor wat betreft de werkdruk biedt de code concreet houvast om die te monitoren en zo nodig nieuwe afspraken te maken. Het is daarom van belang dat partijen snel weer aan tafel gaan.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Naar boven