29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 304 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 mei 2011

Naar aanleiding van de brief van de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 3 mei 2011 (2011Z09157/2011D22688), waarin zij verzoekt de Kamer te informeren over de wijze waarop de motie van het lid Van Hijum c.s. (29544, nr. 290) wordt uitgevoerd, bericht ik u het volgende.

Ik ben in gesprek met sociale partners over de duurzame inzetbaarheid van werkenden, mede in relatie tot de verhoging van de pensioenleeftijd en de ouderenparticipatie. Hierbij komt ook het individuele scholingsbudget aan de orde. Dit vormt onderdeel van de kabinetsvisie duurzame inzetbaarheid, waarover ik u voor de zomer zal informeren.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Naar boven