29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 274 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2010

Bijgaand treft u de «Najaarsrapportage cao-afspraken 2010» en de rapportage «Cao-fondsen van 2009 in beeld» aan zoals deze door mijn ministerie zijn opgesteld1.

In de Najaarsrapportage wordt voor het jaar 2010 de stand van zaken op het gebied van cao-afspraken gegeven ten aanzien van verschillende onderwerpen. Het betreft de contractlonen; flexibele beloning; arbeidsparticipatie gedeeltelijk arbeidsgeschikten; employability; werkgelegenheid; loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en flexibele arbeidsrelaties.

Uit de Najaarsrapportage blijkt dat de gemiddelde contractloonmutatie over 2010 uitkomt op 0,8% (niveaubasis). In 2009 was de contractloonstijging 2,3% (niveaubasis). In 2008 bedroeg de contractloonmutatie nog 3,5% (niveaubasis). 2010 is het tweede jaar op rij met een lagere contractloonmutatie dan het jaar ervoor.

Voorts blijkt dat sociale partners in cao’s meer afspraken hebben gemaakt over het erkennen van verworven competenties (EVC). In 2010 had 42% van de medewerkers een cao met een afspraak over EVC. In 2005 was dat nog 16%.

De rapportage over cao-fondsen laat zien dat de reserves van de cao-fondsen in 2009 gemiddeld 17% zijn afgenomen ten opzichte van 2008. Voor de overige onderzoeksresultaten verwijs ik naar de in de rapportages opgenomen samenvatting.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven