29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 268 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 november 2010

Mede namens de Staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid zend ik u hierbij de onderzoeksrapporten «Perspectief op langer doorwerken 2010», «Diversiteit in cao’s 2010» en het eindrapport «Inzetten op duurzame inzetbaarheid».1

In het rapport «Perspectief op langer doorwerken 2010» wordt verslag gedaan van een onderzoek naar cao-afspraken op het gebied van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers. In 2006, 2008 en 2009 zijn soortgelijke onderzoeken uitgevoerd en aan uw Kamer aangeboden.

De resultaten van het onderzoek »Perspectief op langer doorwerken 2010» zullen in samenhang worden bekeken met de uitkomsten van de evaluatie van de premiekorting oudere werknemers over de jaren 2009 en 2010, die naar verwachting voor het zomerreces van 2011 aan uw Kamer zal worden aangeboden. Met de evaluatie en dit onderzoek is dan uitvoering gegeven aan de motie van de leden Van Hijum en Tichelaar (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 707, nr. 14).

Met het onderzoek «Diversiteit in cao’s 2010» wordt in kaart gebracht in hoeverre sociale partners in cao’s afspraken maken welke van invloed kunnen zijn op de diversiteit in het personeelsbestand van ondernemingen. In de kabinetsreactie op de Monitor Rassendiscriminatie» en de «Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010» die op 1 juli 2010 aan uw Kamer is aangeboden, is genoemd onderzoek aangekondigd.

Het eindrapport «Inzetten op duurzame inzetbaarheid» betreft de eindevaluatie van de «Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid» (2004–2010). Deze subsidieregeling was bedoeld voor projecten die tot doel hadden werknemers ook op oudere leeftijd in staat te stellen door te blijven werken en daarmee een bijdrage te leveren aan het verhogen van arbeidsparticipatie.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven